Privacyverklaring RELO Wonen – versie Mei 2018

RELO Wonen V.O.F, gevestigd aan Westzijde 412 a 1506 GM te ZAANDAM,
RELO Wonen Purmerend, gevestigd aan Coloradostraat 5 1448 XE te PURMEREND,
RELO Wonen Zaandam, gevestigd aan Westzijde 412 a 1506 GM te ZAANDAM,
zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
RELO Wonen V.O.F
Westzijde 412 a 1506 GM ZAANDAM
Tel: +31 229 760012
E-mail: [email protected]

RELO Wonen Zaandam
Westzijde 412 a 1506 GM ZAANDAM
Tel: +31 75 7600013
E-mail: [email protected]

RELO Wonen Purmerend
Coloradostraat 5, 1448 XE PURMEREND
Tel: +31 299 760023
E-mail: [email protected]

Website: https://www.relowonen.nl
“Allen tezamen te noemen RELO Wonen”

In deze privacyverklaring wordt vermeld voor welke doeleinden uw gegevens verwerkt en opgeslagen worden.

RELO Wonen hecht veel waarde aan en respecteert uw privacy, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met RELO Wonen via één van de bovenstaande telefoonnummers of e-mailadressen.

Pagina’s opvragen van de website van RELO Wonen:
Via de website van RELO Wonen worden geen persoonsgegevens verzamelt, tenzij u zelf u persoonsgegevens verstrekt doordat u een verzoek tot plaatsing op de mailinglijst doet, een contact verzoek indient, of zich via de website registreert als woningzoekende of verhuurder, middels de online formulieren.

Koppelingen naar andere websites:
De website van RELO Wonen kan koppelingen bevatten welke verwijzen naar websites van derden. Als u op deze koppelingen klikt verlaat u de website van RELO Wonen. RELO Wonen heeft geen zeggenschap over deze sites of over het door hun gevoerde privacy beleid. Wij raden u aan het privacy beleid van deze derden te lezen alvorens u aan deze derde partijen persoonsgegevens verstrekt.

Versturen van persoonsgegevens:
Indien u via de contactformulieren op de website van RELO Wonen of per e-mail gegevens aan RELO Wonen verstrekt, worden deze slechts opgeslagen voor het doel waarvoor u deze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u RELO Wonen toestemming om deze te verwerken en te gebruiken voor het doel waar u deze gegevens voor verstrekt heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming:
RELO Wonen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RELO Wonen) tussen zit.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
RELO Wonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens wanneer wij en die wij verwerken:

Mailinglist
-voor- en achternaam
-geslacht
-e-mailadres

-alle informatie die u vrijwillig met RELO Wonen deelt

Contactformulier
-voor- en achternaam
-geslacht
-telefoonnummer
-e-mailadres

-alle informatie die u vrijwillig met RELO Wonen deelt

Registratie als huurder(s):
-voor- en achternaam
-geslacht
-geboortedatum/geboorteplaats
-adresgegevens
-e-mailadres
-gezinssamenstelling
-hoogte inkomen
-zoekprofiel en woonwensen
-reden van huur

-alle documenten en informatie die u vrijwillig met RELO Wonen deelt

Registratie als verhuurder(s):
-voor- en achternaam
-geslacht
-geboortedatum/geboorteplaats
-adresgegevens
-e-mailadres
-adresgegevens te verhuren woning
-reden van huur

-alle documenten en informatie die u vrijwillig met RELO Wonen deelt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
RELO Wonen kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

Huurder(s): (particulier) Huurder(s): (bedrijf) Verhuurder(s): -identiteitsgegevens -identiteitsgegevens -identiteitsgegevens -inkomensgegevens -identiteitsgegevens tekenbevoegde -woninggegevens -verhuurdersverklaring -bedrijfsgegevens -bankrekeningnummer -bankrekeningnummer -bankrekeningnummer

Grondslag waarop de verwerking gebaseerd is:
1) Toestemming. – U verleent uw uitdrukkelijke toestemming aan RELO Wonen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u via de website van RELO Wonen aanvraag doet om op de mailinglijst geplaatst te worden of een contactformulier en/of registratieformulier heeft ingevuld en verzonden.

2) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. – U verleent uw uitdrukkelijke toestemming aan RELO Wonen voor de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens vanaf het moment dat u een overeenkomst aangegaan bent met RELO Wonen en de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

3) Gerechtvaardigd belang. – In sommige gvallen heeft RELO Wonen een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens:
RELO Wonen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het per e-mail verzenden van nieuw woningaanbod.
– Het gericht aanbieden van huurwoningen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te kunnen informeren over de voortgang van onze dienstverlening.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Met welk doel verwerken wij bijzondere persoonsgegevens:

– Het opstellen van een huurovereenkomst.
– Het opstellen van een garantsteller overeenkomst.
– Het afhandelen van uw betaling(en)
– Het checken van uw kredietwaardigheid en identiteit.

Delen van persoonsgegevens met derden:
RELO Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RELO Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

– Om onze dienstverlening mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten wij uw kredietwaardigheid en identiteit toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens en ID-nummer) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze verstrekte gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met o.a.

1) Huurcheck.nl Om uw identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid te kunnen toetsen maakt RELO Wonen gebruik van het portal van Huurcheck.nl – Kredietwaardigheidscheck via EDR, Experian, Focum, ConsumatriX – Insolventiecheck via BKR – Identitietscheck via Online ID

2) Incassobureau

3) Accountant/boekhouder

Beveiliging:
RELO Wonen zal er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is om de dienstverlening van RELO Wonen uit te kunnen voeren of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van geschillen. De bewaartermijn kan bijvoorbeeld de duur van een overeengekomen huurtermijn in een huurovereenkomst en minimaal de termijn die de belastingdienst ons voorschrijft. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:
Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijk persoon. o.a. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens waaronder begrepen wordt, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling:
-RELO Wonen bewaard de persoonsgegevens die u ons van uzelf en eventuele medehuurders heeft verstrekt middels het (online) inschrijfformulier indien u geen woning heeft gehuurd of aan- huurt via RELO Wonen maximaal 6 maanden of zoveel eerder als dat u aangeeft geen gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening van RELO Wonen. Na deze termijn of op uw verzoek worden uw gegevens verwijderd. -RELO Wonen bewaard de persoonsgegevens die u ons van uzelf en eventuele medehuurders heeft verstrekt middels het (online) inschrijfformulier indien u een woning heeft gehuurd of aan- huurt via RELO Wonen maximaal tot 5 jaar na beëindiging van de door de bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst. -RELO Wonen bewaard de persoonsgegevens die u ons van uzelf en eventuele medehuurders heeft verstrekt middels het (online) inschrijfformulier, ook als u geen woning via RELO Wonen heeft gehuurd of aan- huurt maximaal voor de termijn die de wet ons voorschrijft indien er aan uw gegevens facturen zijn gekoppeld.

Identiteitsgegevens waaronder begrepen wordt, Paspoort, ID kaart, Rijbewijs, Verblijfsvergunning:
-RELO Wonen bewaard een kopie legitimatie van u en van uw medehuurders indien u een woning heeft gehuurd of aan- huurt via RELO Wonen maximaal 5 jaar na beëindiging van een door de bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst.

Inkomensgegevens waaronder begrepen wordt, loonstroken, arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring, jaarcijfers, accountants verklaringen:
-RELO Wonen bewaard de kopieën inkomensgegevens van u en uw medehuurders indien u een woning heeft gehuurd binnen of buiten de portefeuille van RELO Wonen maximaal 5 jaar na beëindiging van een door de bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst.

Eigendomsbewijzen, bankrekeningnummers en overige relevante zaken:
-RELO Wonen bewaard het eigendomsbewijs, bankrekeningnummers en overige relevante zaken van uw woning maximaal 3 maanden nadat u de woning terugtrekt uit onze portefeuille.
-RELO Wonen bewaard het eigendomsbewijs, bankrekeningnummers en overige relevante zaken van uw woning maximaal 5 jaar na beëindiging van een door bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst.

RELO Wonen bewaard het eigendomsbewijs, bankrekeningnummers en overige relevante zaken van uw woning Bankgegevens waaronder begrepen wordt, bankafschriften:
-RELO Wonen bewaard de kopieën bankafschriften van u en uw medehuurders indien u een woning heeft gehuurd binnen of buiten de portefeuille van RELO Wonen maximaal 5 jaar na beëindiging van een door bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst. RELO Wonen bewaard de hierboven genoemde gegevens langer indien dit ons wettelijk wordt voorgeschreven maar nimmer langer dan de door de wet voorgeschreven termijn.

Gegevens verstrekking naar een derde land:
RELO Wonen verstrekt geen gegevens aan partijen uit landen van buiten de EER.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
RELO Wonen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien uw gegevens zijn opgenomen in een huur en/of garantstellersovereenkomst kunnen wij deze gegevens niet verwijderen maar zullen deze dan anonimiseren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RELO Wonen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We proberen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

RELO Wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

RELO Wonen behoudt zich het recht voor de Privacy verklaring aan te passen of te wijzigen. Het is daarom verstandig steeds de laatste versie van onze Privacy verklaring door te nemen op onze website.

RELO Wonen